Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu
Statystyki i Ekonometrii PAN


PAN
Strona główna | Skład Sekcji | Program Sekcji | Materiały | Konferencje | Ważne strony | Publikacje | Kontakt


Spotkanie SBO w trakcie MZBO'15


Łagów, 18 października 2015r.


Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PANW trakcie trwania XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2015, w dniu 18 października 2015 roku odbyło się spotkanie Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN (SBO). Zebranie otworzył Przewodniczący Sekcji prof. Tadeusz Trzaskalik. Na wstępie przywitał liczne grono zebranych, a następnie zaproponował następujący program spotkania:

 1. Wybory do Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN
 2. Publikacje w Przeglądzie Statystycznym
 3. Sprawy bieżące
 4. Dyskusja

Przewodniczący Sekcji wprowadził zebranych w tematykę związaną z wyborami na nową kadencję do Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk (KSiE).

W ramach Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych funkcjonuje 24 komitetów naukowych. Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk został utworzony uchwałą nr 15/72 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 11 kwietnia 1972 roku. Osobami szczególnie zasłużonymi dla powstania Komitetu byli Profesorowie:

 • Wiesław Sadowski,
 • Zbigniew Czerwiński,
 • Zdzisław Hellwig,
 • Mirosław Krzysztofiak,
 • Andrzej Luszniewicz,
 • Zbigniew Pawłowski,
 • Władysław Welfe oraz
 • Kazimierz Zając.

Pierwszym Przewodniczącym Komitetu został wybrany prof. dr Wiesław Sadowski. W kolejnych kadencjach przewodniczącymi byli Profesorowie:
 • Władysław Welfe,
 • Wiesław Sadowski,
 • Aleksander Zeliaś,
 • Andrzej Barczak oraz
 • Jacek Osiewalski.

W obecnej kadencji 2012-2015 powołana została Sekcja Badań Operacyjnych. Zgodnie ze statutem członkami sekcji mogą być jedynie członkowie Komitetu. W związku z tym pozostałe osoby zaangażowane w prace SBO posiadają status współpracowników i sympatyków.

W związku z kończącą się kadencją KSiE przeprowadzane są wybory nowych członków Komitetu, a wyniki tych wyborów poznamy wkrótce. W wyborach mogą brać udział samodzielni pracownicy nauki. Każdy z nich otrzymał drogą korespondencyjna materiały związane z wyborami. Spośród ok. 230 osób posiadających bierne prawo wyborcze około 30 – 40 osób jest związanych ze środowiskiem badań operacyjnych. Prof. T.Trzaskalik przekazał apel obecnego przewodniczącego Komitetu, prof. Osiewalskiego, aby aktywnie wziąć udział w wyborach. W związku z tym należy upewnić się, czy dane osobowe w Bazie Statystyków i Ekonometryków Polskich (BSiEP) są aktualne.

Sekcja Badań Operacyjnych mogła zaistnieć, gdyż w KSiE są osoby związane ze środowiskiem badań operacyjnych. Dlatego tez w nadchodzących wyborach przy oddawaniu głosów nie należy zapomnieć o osobach z naszego środowiska. Przewodniczący SBO zachęcał do zaktualizowania swoich danych w BSiEP oraz zapoznania się z materiałami związanymi z wyborami, które są udostępnione na stronie internetowej Komitetu.

Profesor Jan B. Gajda podkreślił, że KSiE dysponuje bardzo skromnymi środkami i powstanie SBO jest wynikiem osobistego zaangażowania prof. Tadeusza Trzaskalika. Gdyby nie energiczna działalność prof. Trzaskalika nie byłoby Sekcji Badań Operacyjnych. Dlatego prof. Gajda proponuje aby w najbliższych wyborach do KSiE przyjąć jako minimum minimorum oddanie głosu na obecnego przewodniczącego SBO. Profesor Jan Gajda wyraził swoje przekonanie iż warunkiem koniecznym funkcjonowania Sekcji jest udział w jej pracach Profesora Trzaskalika, a to wiąże się z aktywnym udziałem w wyborach do KSiE.

Profesor Tadeusz Trzaskalik podkreślił, iż wraz z powstaniem SBO członkowie Komitetu związani z Sekcją mogą wyraźniej postulować oczekiwania środowiska badań operacyjnych. Uczestnicy zebrania wyrazili swoje przekonanie iż należy podjąć działania w swoich środowiskach aby wyniki wyborów do KSiE były korzystne dla środowiska badań operacyjnych.

Przechodząc do drugiego punktu spotkania Przewodniczący zachęcił zebranych do publikowania wyników swoich badań na łamach Przeglądu Statystycznego (PS). Należy powrócić do tradycji publikowania prac z zakresu badań operacyjnych w PS, który ma niezwykle bogatą historię i kiedyś wiele osób z naszego środowiska miało możliwość prezentowania swoich osiągnięć w tym periodyku.

Profesor Maciej Nowak, który jest redaktorem tematycznym w obszarze badań operacyjnych, przedstawił ogólny zarys wymagań związanych z publikowaniem prac w PS. Podkreślił, iż charakter tego czasopisma ma obecnie wymiar międzynarodowy, co ma swoje odzwierciedlenie w tym, że w radzie naukowej zasiada m.in. prof. Ramik z Republiki Czeskiej. Pomimo tego, ze względu na intensywną pracę kolegium redaktorskiego osoby z naszego środowiska mogą liczyć na sprawną publikację swoich prac, bez długotrwałego oczekiwania w kolejce.

Profesor Nowiński zgłosił propozycję, aby prace wyróżnione na obecnej konferencji oraz notatkę z przebieg MZBO’15 zostały zgłoszone do opublikowania w PS. Profesor Józef Stawicki podkreślił, iż recenzje powstają nieodpłatnie i dlatego należy nie zwlekać z wprowadzaniem niezbędnych poprawek tak, aby proces wydawniczy mógł przebiegać sprawnie bez niepotrzebnego zwiększania kolejki prac oczekujący na swoją publikację. Profesor zwrócił się z apelem, aby nie przetrzymywać recenzji i nie zwlekać z przesyłaniem kolejnych wersji pracy.

W kolejnym punkcie spotkania miała miejsce dyskusja na tematy bieżące. Poruszono problemy związane z kwalifikacją prac z zakresu badań operacyjnych w ramach ekonomii i zarządzania. Przedstawiciele tych obszarów nauk nie zawsze potrafią precyzyjnie określić, czym zajmują się badania operacyjne. W związku z tym pojawia się konieczność większej aktywności naszego środowiska w popularyzowaniu naszych osiągnięć oraz w precyzyjnym definiowaniu obszaru należącym do badań operacyjnych. Działalność tę można prowadzić w ramach SBO, gdzie w naszym środowisku można wypracować pogłębioną refleksje na ten temat i podzielić się z nią na zewnątrz.

Na koniec dyskusji wymieniono poglądy związane z toczącymi się w środowisku matematycznym pracami, mającymi wyłonić nową dyscyplinę nauki – matematykę stosowaną. W tym kontekście prof. Gładysz poinformowała zebranych, że na Politechnice Wrocławskiej powołano Wydział Matematyki, a największym powodzeniem cieszy się właśnie kierunek studiów związany z matematyką stosowaną. Prof. Piasecki zwrócił uwagę na fakt, iż powstawanie nowego obszaru nauki i badań odbywa się bez naszego udziału. Z drugiej strony wielu matematyków próbuje przeprowadzać swój awans naukowy w środowisku ekonomistów, co powoduje liczne problemy związane z hermetycznym stosowaniem metod matematycznych. Pojawiają się nowe obszary badań i nowe dyscypliny nauki, skupiające określone środowiska. Środowisko związane z badaniami operacyjnymi powinno na bieżąco śledzić zachodzące zmiany i dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia. SBO jest miejscem, gdzie takie zmiany można obserwować i wspólnie wypracowywać określone działania.

© 2020 Sekcja Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN